Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation Wij voldoen aan de HONcode, die staat voor betrouwbare informatie over gezondheid:
Controleer hier.

 

Search only trustworthy HONcode health websites:

 

HON Health  on the net principles

 1. SDK is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling en als zodanig ook geaccepteerd door de Nederlandse belastingdienst en ingeschreven bij de KvK in Hoorn. SDK is een portal van én voor kankerpatienten  en hun naasten zonder enig financieel gewin. (NON-PROFIT) SDK  bestaat sinds 1999 SDK is gevestigd aan de Oosterhaven 29,  1671 AB  In Medemblik. SDK wordt geleid NIET geleid door medische professionals, maar door(ex)  kankerpatienten en hun naasten
 2. Beheerders en gebruikers van deze website zullen alleen medische informatie toevoegen, welke geheel op waarheid berust. Bij twijfel zullen zij de informatie niet te plaatsen. of voorleggen aan proffesionals
 3. De auteurs, welke verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de  website  zijn niet medisch geschoold, maar zijn door hun activeiten en betrokkenheid bij diverse gezondheids organisaties sinds 1999 ( in bestuur en commissies)  goed in staat om de informatie op een juiste wijze weer te geven.
 4. Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, is van een NIET medische organisatie. SDK maakt sinds 2000 alleen gebruik van links en informatie van betrouwbare websites. De SDK website wordt onderhouden door kankerpatienten en hun naasten. Informatie wordt gecontroleerd door NIET medische personen , maar die wel geselecteerd op een grote ervarings deskundigheid.. De  links zijn altijd van officiële instellingen en wanneer dat niet zo is, dan zal worden vermeldt dat dit persoonlijke pagina/Informatie  betreft.
 5. INHOUD van bezoekers op deze website:  Wij verzoeken onze bezoekers om duidelijk referenties  te geven omtrend de inhoud van hun artikels .berichten en chats. SDK kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld, bij name in de fora, mailgroepen, chat en in bijdrage op deze website. Dit  conform de HON principles SDK hanteert richtlijnen voor haar bezoekers ( zie reglement)
 6. De aangeboden informatie  op deze website is bedoeld  om patiënten support te bieden en/of om de informatie aan te vullen en nadrukkelijk NIET om de bestaande  relatie met zijn/haar arts te vervangen en/of te verbreken. Aan deze website kan geen  medisch inhoudelijke informatie worden ontleend. U dient  de aangeboden informatie te bespreken met uw arts
 7. FORUM: Aan het forum kan eveneens géén medisch inhoudelijke informatie worden ontleend, Hier staan ervarings verhalen van patienten en hun naasten. Wij vragen onze bezoekers de adviezen op te volgen van hun arts. Het forum kan ·behulpzaam zijn om de arts te wijzen op nieuwe en bestaande methodes en/of wensen,  welke door mede-patienten als beter worden ervaren. De SDK Moderators/bezoekers worden geacht  het SDK reglement te volgen
 8. SDK maakt uitsluitend gebruik van vrijwiligers, géén van de medewerkers / modertaors worden  betaald en/of hebben geen enkel persoonlijk belang!. Vrijwilligers  krijgen alleen en voorzover nodig persoonlijke onkosten vergoed die  ten bate van SDK. zijn gemaakt
 9. De oprichters en webmasters zijn Tom en Tonia van der Wal , U kunt deze bereiken via het mailformulier. tvdwal(add diagnose-kanker.nl . telefoon +31(0) 227547700  zie ook Tom en Tonia en de SDK projecten. daarnaast zetten vele vrijwilligers zich geheel belangeloos in  voor SDK.
 10. Vertrouwelijke  en  persoonlijke informatie, mailadressen, toevertrouwd aan deze website en de SDK organisatie, worden op geen enkele wijze gedeeld met derden zonder nadrukkelijk en schriftelijke toestemming van de betrokkenen, Met uitzondering van die bijdragen van personen die door hen zelf doelbewust in de door hun aangeboden verhalen, verzoeken, chat én forum bijdrage worden aangeboden. Vaak om reden om in contact te komen met lotrgenoten. SDK respecteert de Nederlandse wetgeving op data bescherming en privacy. SDK wijst haar bezoekers, om het vermelden van hun persoonlijke gegevens  met de nodige terughoudendheid te doen.  Wij wijzen onze de bezoekers erop,  dat derde partijen ( verzekeraars. werkgevers etc) deze informatie kunnen ( mis) bruiken.
 11. Daar waar het mogelijk en indien van toepassing, zullen alle webpagina’s voorzien worden van een datum van de laatste update (bovenaan de pagina) Met een vermelding naar de bron van een bericht en/of verwijzing naar de auteur.  Wij wijzen onze bezoekers erop dat dit enkel en alleen geldt voor de SDK pagina’s. SDK is uiteraard niet verantwoordelijk voor de updates, bronvermelding etc op de webbsites van anderen , welke door ons worden doorgelinkt c.q. worden aanbevolen/of waar naar wordt doorverwezen. Wij verzoeken elke constatering  welke inbreuk doet aan de HON principes, onmiddelijk door te geven middels via ons mailformulier
 12. Alle aangeboden informatie betreffende  een claim welke de werking  van een behandeling en/of medicijn  worden met de groots mogelijke zorg behandeld. SDK geeft er de voorkeur aan om uitsluitend door te linken naar  websites , die betrouwbaar zijn, Daarentegen waarschuwt SDK ( als een van de weinige organisaties) haar bezoekers wel voor behandelaars, en producten waarvan de werking zeer omstreden is . SDK laat zich hierin adviseren door diverse instellingen en medische adviseurs, die ook worden genoemd
 13. SDK heeft GEEN medische redactieraad, bestaande uit Medici, maar vraagt  AD-HOC advies aan artsen en officiële organisaties, welke dan met naam en organisatie worden genoemd bij deze artikelen.
 14. Financiering: SDK wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van haar bezoekers en door onvoorwaardelijke sponsoring van het bedrijfsleven, zonder daar iets voor terug te verwachten, Meestal in de vorm van diensten ( hosting)  en of  software, apparatuur  zie sponsors . SDK volgt de zelfde code als de .European Cancer Patient Coalition ECPC  De SDK  informatie en inhoud is onder geen enkel beding afhankelijk van welke bijdrage dan ook. De website wordt in eigen beheer gemaakt!.  Er is geen enkele vorm van belangenverstrengeling,
 15. Op dit moment is er geen reclame te vinden op deze website, Als dit gaat veranderen,  dan zal dat duidelijk worden aangegeven door een vermelding – – ADVERTENTIE  Advertenties zullen niet geplaatst worden in de inhoud van de website,  maar in aparte frames.  NOOT: SDK heeft geen enkele invloed op reclames op de door ons doorlink websites.Merknamen: SDK zal trachten geen merknamen te noemen. Wij wijzen onze bezoekers erop dat ook  altijd  zelf te controleren  via de daartoe geëigende websites. SDK vraagt haar  (forum)  bezoekers dat ook niet te doen. SDK heeft daar ook nadrukkelijk ook geen enkel belang bij!  Wij zijn voor de kankerpatiënt en hun naasten, onafhankelijk van iedereen.

Mission

The information on the website is not meant to replace the advice of a health professional, Please always consult your own doctor.
De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van het advies van een zorg professional
Bezoek altijd uw eigen arts!
Our mission is to inform patients and their relatives and provide them with information which could be important for them. Beside that, we offer Common suffering support.

Onze missie is om patiënten en hun naasten te informeren, daarnaast bieden wij online lotgenotencontact aan.
Our organization is for the patient, by the patients Stichting Diagnose Kanker offers information since 2000 and offers common suffering support.

Stichting Diagnose kanker wordt gerund dóór patiënten vóór patiënten met begrijpelijke informatie
De stichting is een ANBI en bestaat sinds 2000.

The information provided www.diagnose-kanker.nl is designed to complement, not replace, the relationship between a patient and his/her own physician. We do not offer online Diagnosis.

De aangeboden informatie is vooral bedoeld om de relatie tussen patiënt en artsen te verbeteren. Maar niet om deze te vervangen. Deze website biedt géén online diagnose aan.
The uses of our support is for free, We never ask a payment.

Het gebruik van de website is gratis! .
The geographical limitations of this service is for the Netherlands and Belgium (Flanders)
De aangeboden informatie is voor Nederland en het Vlaamse gedeeklte van België

There is no age restriction
Er is geen leeftijd beperking voor deze website

SDK organization is an ANBI. ( Algemeen Nut Beogende  Instelling)

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url