Longkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. De laatste jaren krijgen ook steeds meer vrouwen deze ziekte, terwijl het aantal mannen met longkanker iets daalt. Longkanker bestaat in verschillende typen. Er is een globale verdeling in het kleincellige type en het niet-kleincellige type. Deze indeling is gebaseerd op het soort cellen waaruit het gezwel bestaat.Bij ieder type longkanker zijn er verschillen in de snelheid waarmee de tumor groeit, de manier waarop de tumor groeit en de mate waarin uitzaaiingen kunnen optreden.

Symptomen:

 1. bloedspuwen
 2. overmatig hoesten
 3. bloed in het opgehoeste slijm
 4. benauwdheid
 5. heesheid
 6. piepende ademhaling
 7. meer slijmvorming in de longen
 8. terugkerende luchtweg infecties
 9. koorts zonder aanwijsbare aanleidng
 10. afwijking hoestpatroon
 11. meer spuwen
 12. slikproblemen
 13. dysphnoe
 14. trommelstokvingers

En in combinatie met bovenstaande gegevens;

 1. anorexia
 2. algemene malaise
 3. onvoorziene vermagering

Als u vroeger veel gerookt en gedronken heeft (of nog), dan is extra alertheid gewenst. Vooral als meerdere symptomen tegelijk voorkomen!

Interssante weblinks:

Groot en kleincellig:

Wat  is groot en kleincellig
Longkanker is in de westerse wereld de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen. Het aantal vrouwen dat longkanker heeft, is op dit moment nog kleiner, maar neemt gestaag toe. De medische term voor longkanker is longcarcinoom. Dit is een kwaadaardig gezwel van het longweefsel met abnormaal groeiende cellen die in nabijgelegen weefsels en organen kunnen ingroeien en zich later kunnen uitzaaien. Uitzaaiingen worden ook wel metastasen genoemd.

Kleincellig type kanker
Het kenmerk van het kleincellig type longkanker is de vorm van de cel. De kankercellen bij dit type longkanker zijn uitzonderlijk klein. Hierdoor kunnen ze zich erg snel door het hele lichaam verspreiden. Helaas wordt het kleincellig type longkanker pas ontdekt als er al uitzaaiingen zijn op andere plekken in het lichaam

Bron: kanker wie helpt 2013

Aanvullende informatie:

Ooorzaken en preventie:
Roken als oorzaak staat nummer “1”
Roken tezamen met (overmatig) alcoholgebruik verhoogd het risico  vele malen !!
Geslacht- Mannen hebben 5x grotere kans op longkanker
Leeftijd Na 50 jaar neemt risico toe
Larynxcarcinoom Indien van toepassing: vergrootte kans van 6 tot 7 maal
Asbest Factor 50 (rokers factor 90)
Cara Factor 1.4  /2,8
Familiair Factor 2/ 4
Chemische stoffen Lichte verhoging
Randon (uranium verval) 600 doden per jaar

Trommelstokvingers:

Enerzijds uit eigen ervaring: dankzij het fenomeen trommelstokvingers en daarbij behorende ‘reuma-achtige klachten’ kon de reumatoloog in 1 onderzoeksronde vaststellen dat de oorzaak was gelegen in een longtumor en werd ik direct doorverwezen naar de longarts die inderdaad een tumor van 5cm vaststelde. Anderzijds omdat verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat er een directe relatie is tussen trommelstokvingers en -tenen (Pierre Marie Bamberger of HPO syndroom) en diverse andere lichamelijke afwijkingen, waarbij longproblemen verreweg het meest voorkomen. In 10% van de gevallen van longkanker komt het fenomeen HPO voor. Echter, indien HPO wordt geconstateerd, leidt dit in 90% van de gevallen tot de diagnose longkanker, vaak maanden voordat zich feitelijke long-gerelateerde klachten voordoen. Wat betreft trommelstokvingers
zie ook: Tijdschrift: Whp named it?;|Bamberger Marie Disease (Met dank aan Steef Heus voor deze bijdrage)

Stadiëring: Voor de stadiëring gebruikt men de TNM tabel
(T- zegt iets over de maat/ omvang van de tumor en de invasie daarvan)

 • TO – primaire bron niet aangetoond
 • TX – primaire bron niet te beoordelen
 • Tis – carcinoma is situ (aan het ontwikkelen)
 • T1 – kleiner dan 3 cm
 • T2   groter dan 3 cm
 • T3   Tumor- maat niet van belang maar met uitbreiding in de thoraxwand
 • T4   Tumor- maat niet van belang met uitbreiding in mediastinum, wervellichaam, en/ of hoofdcarina
 • N-  zegt iets over de aantasting van de lymfeklieren
 • NX  klierstation niet te beoordelen
 • NO Geen regionale lymfekliermetastases aangetoond
 • N1 /N3   Geeft de mate aan van de ernst van de metastases (uitzaaiing) in de lymfeklieren
 • M zegt iets over de mate van uitzaaiing
 • MX  Aanwezigheid op afstand niet te beoordelen
 • MO geen metastases op afstand
 • M1  metastases op afstand aanwezig

Verder zijn er nog G=histopathologische graderingen die we nu buiten beschouwing laten.

Aanvullende onderzoeken (niet kleincellig):

 • Bronchoscopie geeft aan de mate van voortgang
 • CT-scanning van de thorax
 • MRI
 • Mediastinoscopie

Therapie van het niet-kleincellig longcarcinoom

 • Stadia l en ll – Verwijdering tumor en mediastinale klieren met e.v.t nabestraling
 • Stadia lll A – Doorgroei in de thoraxwand ingreep : curatieve chirurgisch en/of chemo en/of  radiotherapie
 • Stadia lll B en IV Geen curatieve behandeling meer mogelijk .. palliatieve klachtenbehandeling: middels chemo en bestraling
youtube}

Lotgenoten:

Patiëntenverenigingen:

Wijziging of aanvulling doorgeven?

Hier uw wijziging, graag met volledige url