Evidence-based richtlijnen zijn de basis van het medisch handelen en daarom ook de rode draad in het kwaliteitsbeleid van de NVCO. Aangezien diagnostiek en behandeling in de Oncologie vrijwel altijd multidisciplinair zijn, neemt de NVCO deel in de tumorspecifieke richtlijnwerkgroepen van het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de NVCO worden chirurgische experts gemandateerd om deel te nemen aan deze richtlijnwerkgroepen. Een concept-richtlijn wordt via de richtlijncommissie van de NVvH aan het bestuur van de NVCO voorgelegd. Via deze website vragen wij onze leden regelmatig om hun mening over een concept-richtlijn, alvorens over te gaan tot bestuurlijke akkordering. De richtlijnen en concept-richtlijnen vindt u via www.oncoline.nl.

De wijze waarop richtlijnen in Nederland tot stand komen, is echter toe aan revisie. Door de snelheid van de ontwikkelingen in de Oncologie en de aanzienlijke doorlooptijd van een ontwikkeling dreigen richtlijnen verouderd te zijn op het moment van publicatie of niet al te lange tijd daarna. Enerzijds kan de introductie van innovaties in het veld hierdoor geremd worden en anderzijds worden verouderde behandelingsdogma’s te lang doorgezet. Ook is onvoldoende duidelijk hoe vaak de richtlijn wordt gevolgd en wat redenen zijn voor professionals om van de richtlijn af te wijken. Voor bepaalde patiëntengroepen is in de literatuur te weinig bewijs voor handen om een gedegen beleidsadvies op te baseren; het gaat dan bijvoorbeeld om de behandeling van ouderen, in de Oncologie een patiëntengroep van toenemende omvang.
De NVCO streeft naar vernieuwing in de procedures rondom evidence-based richtlijnen. Zowel de ontwikkeling (‘ levende richtlijn ‘) als de wijze waarop kennis wordt overgedragen moet worden geïnnoveerd. Bovendien vindt in de kwaliteitsregistraties (‘clinical audits’) een continue evaluatie van de richtlijnen plaats, met speciale aandacht voor specifieke patiëntengroepen, zoals ouderen, waarbij verbeterthema’s worden geïdentificeerd.  Bron: NVCO